More news from Africa

<-- Back


Israel כיצד הקבלנים מנצלים את מעמדם של הנתינים הזרים? 2017-04-07 [גלי צהל]

Israel במתקן הכליאה חולות יתקיים סדר פסח אלטרנטיבי של פעילים ופליטים 2017-04-07 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

South Africa קרע בקונגרס הלאומי האפריקאי: הקומוניסטים דורשים את התפטרות נשיא דרא'פ 2017-04-07 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel המוקד לפליטים ולמהגרים: הממשלה משתמשת במעצר כדי לגרש מהגרים ומבקשי מקלט 2017-03-31 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Spain מאות אלפים הפגינו בברצלונה בדרישה לאפשר קליטתם של פליטים, מהגרים ומבקשי מקלט 2017-03-04 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel ראש העיר ממשיך להסית נגד מבקשי מקלט ומהגרי עבודה המתגוררים בפתח תקווה 2017-03-04 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel עדות מפ'ת: לא משכירים לנו דירות, מדברים אלינו לא יפה, קוראים לנו גנבים 2017-03-04 [שיחה מקומית]

South Africa Eastern Cape בדרום אפריקה שוקלים להנהיג שכר מינימום 2017-02-17 [הארץ]

Israel במקום: ניתוק החשמל ממבקשי המקלט בפתח תקווה היא בלתי חוקית 2017-02-10 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel סוהרי שב'ס בכלא חולות המציאו עבירת משמעת חדשה: מתן מזון לחתולים 2017-02-10 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel עשרות דירות מחולקות שברובן מתגוררים מבקשי מקלט ינותקו מחשמל בפתח תקוה 2017-02-03 [הארץ]

Israel פליטים מרחבי הארץ יפגינו מול הכנסת בירושלים ויידרשו 'אל תגרשו אותנו' 2017-01-27 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel פקידים בכירים הודו בדיון בכנסת: לממשלה אין מדיניות כיצד לטפל בפליטים 2017-01-27 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel מאות מבקשי מקלט הפגינו בעליון: לא לגירוש לסכנת מוות 2017-01-27 [שיחה מקומית]

Israel הרוב נגד מניעת כניסת עובדים זרים לפ'ת 2017-01-20 [מעריב]

Israel בעקבות עתירה: משרד הפנים מנפיק אישורי לידה לבני מהגרי עבודה ומבקשי מקלט 2017-01-06 [אתר המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Japan עובדת במשרד פרסום התאבדה בגלל עומס יתר - ומה עשה המנכ'ל? 2016-12-30 [MAKO]

Israel המוקד לפליטים ולמהגרים חושף: עשרות מהגרים המוחזקים בבתי הכלא במשך שנים ארוכות 2016-12-16 [אתר המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

/ [Archived News]